Blogreeks Anders verantwoorden: Souhail Chaghouani

De RVS onderzoekt in het adviestraject ‘Anders verantwoorden’ hoe verantwoording beter kan bijdragen aan goede zorg en ondersteuning. Het advies verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2019. In aanloop daarnaartoe heeft de RVS verschillende denkers en deskundigen gevraagd een blog te schrijven. De blogs dienen als inspiratie voor het advies. Elk belichten zij het thema vanuit hun eigen invalshoek. Ze zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteurs. Zie hier voor meer informatie over het adviestraject en de andere blogs.

Betekenisvol sturen en verantwoorden: het Utrechts sturingsmodel

Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw is het gedachtengoed van het New Public Management in opkomst en proberen we de gemeente als een echt bedrijf te runnen. Een bedrijf dat expliciete afspraken moet maken over te leveren prestaties en die in meetbare termen moet formuleren en verantwoorden. Sindsdien noemen we onze inwoners ‘klanten’ die we verschillende ‘producten’ aanbieden. Deze producten vertalen we naar een ‘doelenboom’ met ‘SMART-geformuleerde KPI’s’. Alsof elke gebeurtenis in de stad een direct causaal verband heeft met die geweldige beleidsnota die afgelopen maand is ‘geproduceerd’, zijn we onze ‘prestaties’ hierop gaan afmeten. Dat veel overheidshandelen niet in kwantificeerbare prestaties kan worden uitgedrukt, omdat maatschappelijke ontwikkeling door veel factoren wordt beïnvloed, werd over het hoofd gezien. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dan ook dat het sturen op prestaties volgens het NPM principe binnen de publieke sector vaak tot negatieve resultaten leidt. Er wordt dan namelijk gestuurd op wat we meten en niet zozeer op wat we willen bereiken. Deze top-down benadering gaat uit van uitvoeringsorganisaties in een relatief eenvoudige en voorspelbare omgeving. Maar de samenleving heeft zich ontwikkeld tot een netwerksamenleving, gekenmerkt door complexiteit, verwevenheid en constante beweging en verandering. Onze manier van sturen en verantwoorden vraagt daarom om een nieuwe aanpak. Lees hier verder in de nieuwe blog 'Betekenisvol sturen en verantwoorden: het Utrechts besturingsmodel' van Souhail Chaghouani.

Lees ook de andere blogs die al eerder verschenen zijn:

Souhail Chaghouani