Over de RVS

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en de beide kamers der Staten-Generaal. Alle aspecten die van invloed zijn op de gezondheid en het functioneren van burgers in de samenleving worden bij de adviezen betrokken.

De RVS richt zich op het analyseren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe inhoudelijke, organisatorische, sociale en ethische zienswijzen. De Raad doet dit altijd vanuit wisselend perspectief. Door vanzelfsprekendheden te benoemen, blinde vlekken te signaleren, daar waar nodig taboes te doorbreken en nieuwe manieren van denken en doen aan te reiken. Daarmee geeft de Raad richting aan het beleid. Bij het ontwikkelen van de adviezen betrekt de Raad steeds alle relevante instanties en organisaties.

De RVS bestaat uit negen leden en staat onder voorzitterschap van Jet Bussemaker. Een team van specialistische adviseurs en ondersteuners faciliteert de RVS.

De RVS, gestart op 1 januari 2015, komt voort uit de samenvoeging van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.

Veranderende relaties

De relaties tussen volksgezondheid en andere domeinen in de samenleving veranderen. Er ontstaan nieuwe sociale verbanden, die soms de gevestigde orde van zorg, welzijn, wonen en werken uitdagen. Bestaande functies, taken en rollen veranderen of verdwijnen, terwijl er ook weer nieuwe bijkomen. Ook technologische innovaties en initiatieven van burgers beïnvloeden de inrichting van de samenleving. Dit alles heeft belangrijke gevolgen voor de verhoudingen tussen burgers, professionals, maatschappelijke organisaties en overheden. Lokale overheden hebben meer verantwoordelijkheden gekregen, van burgers wordt meer eigen verantwoordelijkheid verlangd, professionals dienen zowel specialisten als generalisten te zijn.

Visie

Deze veranderingen scheppen een gunstig klimaat voor nieuwe ideeën en trends zoals personalisering van zorg. Andere geluiden worden gehoord, nieuwe initiatieven krijgen kansen. Maar remmende krachten zijn er ook. Door toegenomen onzekerheden houden mensen en organisaties vast aan het bestaande. Zij willen gevestigde belangen veiligstellen, hun eigen positie ‘bewaken’. Het enthousiasme om te vernieuwen staat tegenover de hechting aan het oude.

Beide bewegingen kunnen blind maken. De eigen beperkingen worden niet (meer) gezien, er is geen oog voor andere opvattingen. Deze verschuivende verhoudingen vragen om een partij die uiteenlopende opvattingen bevraagt: zowel van degenen die verandering propageren, als van hen die verandering afremmen.

Missie

De RVS wil deze partij zijn. Het is de missie van de Raad andere perspectieven te laten zien en daarmee ook richting te geven aan beleid en praktijk. Aan een beweging, visie of opvatting zitten altijd meerdere kanten: de Raad wil juist ‘die andere kant’ signaleren, uitlichten, onder de aandacht brengen. Een goed advies van de RVS laat mensen en organisaties in het brede domein van volksgezondheid en samenleving anders naar de wereld kijken: dat kan schuren met wat vertrouwd of geïdealiseerd is, maar juist daarom perspectief bieden.

Hoe? In de komende periode legt de RVS zich toe op het analyseren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe organisatorische, sociale en ethische zienswijzen. De Raad zal dit doen door vanzelfsprekendheden te benoemen, blinde vlekken te signaleren, daar waar nodig taboes te doorbreken en nieuwe manieren van denken en doen aan te reiken.