Werkagenda 2020 - 2024

In onze werkagenda voor de komende vier jaar richten we ons op vijf maatschappelijke opgaven op dit snijvlak van volksgezondheid & samenleving. Ze komen voort uit een veranderende samenleving die de heersende opvattingen over en de inrichting van zorg, sociaal domein en (volks)gezondheid onder druk zet. Het zijn daarmee ook opgaven die niet exclusief vanuit een zorgperspectief te beantwoorden zijn. Het opzoeken van het snijvlak tussen volksgezondheid, zorg en samenleving zien we als een voorwaarde voor het vinden van nieuwe antwoorden en handelingsperspectieven. In deze werkagenda beschrijven we om welke opgaven het gaat, hoe ze voortkomen uit de veranderende samenleving en met welke projecten we concreet aan de slag gaan. De werkagenda werd aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis.

Download hier de werkagenda 2020 - 2024 van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Beeld: ©RVS / Henrëtte Guest

&!

De &. Het symbool van de onlosmakelijke verbondenheid tussen de beide aspecten van ons werkterrein: Volksgezondheid & Samenleving. De & staat voor het besef dat ontwikkelingen in onze samenleving betekenis hebben voor onze individuele en collectieve gezondheid, voor hoe we gezamenlijk zorg en ondersteuning organiseren. Andersom is de gezondheid van individuele burgers niet alleen hun eigen zaak, maar opgeteld ook van groot maatschappelijk belang, van waarde voor ons allemaal. Ook dat spreekt uit de &.

Met deze focus op de & richten wij ons als Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) op vragen die ook buiten behandelkamers en overlegtafels in zorg en sociaal domein leven. Die verder reiken dan de hectiek van alledag in Den Haag. Verder dan waar professionals vandaag de dag tegen aan lopen. Verder dan stelselwijzigingen of systeemaanpassingen alleen. Het gaat ons om een bredere insteek: om hoe veranderingen in de wijze waarop we samen leven, wonen, werken en ontspannen, invloed hebben op onze gezondheid en op ons vermogen om te zorgen, voor onszelf en voor elkaar.

Projectgroep