Blogreeks Is dit wel verantwoord: Het ontwarren van de Gordiaanse knoop

Weblogs

Eind vorig jaar presenteerde de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) het advies ‘Is dit wel verantwoord?’. Dit vond zijn weerklank in de zorgpraktijk, beleid én politiek: iedereen staat achter het doel om de verantwoordingpraktijk te verbeteren en meer te laten stoelen op vertrouwen. En toch lijkt het soms wel alsof niemand de bureaucratie in de zorg écht wil terugdringen. Elke week laten wij verschillende gastauteurs aan het woord met als doel samen de Gordiaanse knoop te ontwarren.

Hans Hendriks is een senior beleidsadviseur bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waar hij zich bezighoudt met het ontwikkelen en implementeren van beleidsregels met betrekking tot financiering in de langdurige zorg, waaronder het beleid voor de bekostiging van zorgaanbieders.

Beeld: ©RVS

Wie volgt naar Zinnig en Simpel Verantwoorden?

Het verminderen van administratieve lasten blijft één van de speerpunten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Mensen die in de zorg werken moeten hun tijd zo veel als mogelijk aan zorg kunnen besteden in plaats van aan administratieve handelingen. Wij streven bij de NZa naar heldere, begrijpelijke, uitvoerbare regels met lage administratieve belasting. Onze nieuwe beleidsregel Zinnig en simpel Verantwoorden geeft zorgaanbieders en zorgkantoren in de Wet langdurige zorg (Wlz) de ruimte om te experimenteren met een andere wijze van verantwoorden van de geleverde zorg.

Een nieuwe benadering

Zinnig en Simpel Verantwoorden is een vervolg op de beleidsregel Vernieuwend Verantwoorden. Deze beleidsregel gold van 2019 tot en met 2023. Vijf zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg zijn aan de slag gegaan met een experiment. Op basis van hun ervaringen hebben wij in onze reguliere regelgeving de nacalculatie aangepast zodat verantwoording op concernniveau nu mogelijk is. Dat betekent: minder administratieve lasten.

Vernieuwend verantwoorden

Een mooie spin-off van het experiment is dat zorgaanbieders en zorgkantoren ruimte ervaren om met aanpalende onderwerpen zoals het elektronisch cliënten dossier (ECD) maar ook met de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Wet zorg en dwang (Wzd) aan de slag te gaan om daar de verantwoordingsdruk verder te verminderen. Aanbieders maken ook met gemeenten afspraken over zorg, en moeten die zorg verantwoorden. Vaak hanteren gemeenten daarvoor hun eigen eisen. Wij horen van aanbieders dat zij op basis van ons experiment ook met gemeenten de discussie aangaan of ze dezelfde wijze hun gegevens voor de verantwoording aan mogen aanleveren, die zij aan de NZa al doorgeven. Dat scheelt dubbel werk.

Het experiment

Wij willen graag meer aanbieders de kans geven om te experimenteren met minder regels. Wanneer je als zorgaanbieder mee wilt doen in het experiment dan is de eerste stap: goed nadenken wat schuurt in de regelgeving van de NZa en wat je wilt veranderen. Probeer direct je zorgkantoor mee te nemen in het plan. De volgende stap is contact leggen met de NZa om samen te kijken naar de haalbaarheid van het plan. Valt het bijvoorbeeld binnen de reikwijdte van de beleidsregel? De volgende stap is om vanuit het plan een aanvraag te maken die je samen met het zorgkantoor bij ons indient. De NZa neemt vervolgens een besluit.

Ondersteuning en evaluatie vanuit NZa

Tijdens het experiment houden wij regelmatig contact met de experimenterende partijen en vragen wij tussen-evaluaties. Wij willen graag weten of wij het ook voor de andere partijen in de langdurige zorg eenvoudiger kunnen maken. Als het kan, passen wij de regelgeving al aan terwijl het experiment nog loopt.

Oproep tot deelname

Vanuit de NZa zien wij graag dat nieuwe partijen zich melden om aan Zinnig en Simpel Verantwoorden mee te doen. Deze oproep geldt in het bijzonder voor zorgaanbieders in de sectoren verpleging en verzorging en de langdurige ggz waar tot nu toe geen experiment heeft gelopen. Dat daar animo voor is, merken wij nu al. Sinds wij hierover begin februari een nieuwsbericht publiceerden hebben zich al een aantal belangstellenden gemeld. Welke zorgaanbieder, met goede ideeën en lef, wil samen met het zorgkantoor en de NZa kijken naar een eigen experiment om de administratieve lasten te verminderen. Dus wie volgt!

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.