Digitale dialoog: vervolgstappen voor waardevolle digitale zorg

Op 3 december gingen de RVS, NZa en ZIN met onder andere zorginnovators, zorgverleners en adviseurs in gesprek over het vervolg van digitale zorg. Dit volgde naar aanleiding van verschillende recente adviezen over digitale zorg van deze partijen. De deelnemers deelden hun visie op wat zij nodig hebben om digitale zorg beter te kunnen toepassen, ontwikkelen of inbedden. Voornaamste conclusie: er is vooral behoefte aan domeinoverstijgende vormen van bekostiging én aan de mogelijkheid om van anderen te kunnen leren en hierop voort te bouwen. We publiceerden hierover een uitgebreid verslag.

Nadat het gebruik van digitale zorg tijdens de eerste piek van de coronacrisis snel toenaam, is het nu zaak om dat in te bedden als waardevolle toevoeging van de zorg. In een digitale dialoog spraken de RVS, NZa en ZIN met 90 praktijkgebruikers en experts over wat zij hiervoor nodig hebben. De deelnemers waren onder andere zorgverleners, ontwikkelaars, zorginkopers, hoogleraren, beleidsadviseurs en patiëntvertegenwoordigers. Deze variatie aan kennis en expertise leidde tot een brede discussie over de toekomst van digitale zorg. Deze input delen we met VWS in een verslag, om zo verder invulling te geven aan onze aanbevelingen en VWS te helpen deze gericht in de praktijk te brengen. Bekijk de afsluiting van de digitale dialoog terug.

Bekostiging

In de deelsessie bekostiging ging het gesprek over hoe aanpassingen in regelgeving het bekostigen van digitale zorg, zoals digitale triage, makkelijker kunnen maken. Dit blijkt geen eenvoudige puzzel en de ervaringen verschillen tussen sectoren waarin deelnemers werkzaam zijn. Belangrijk is ook het mogelijk maken van domeinoverstijgende vormen van bekostiging. Daarnaast is er ook een rol voor de zorgverzekeraar om digitale transformaties financieel stimuleren. De deelnemers benadrukten ook dat we kunnen leren van hoe innovaties in andere sectoren gefinancierd worden, zoals in het bankwezen.

Lerende praktijk

In de deelsessie over een lerende praktijk werd het grote belang van betere samenwerking bij het delen van ervaringen aangestipt. De deelnemers hebben behoefte aan een vindbaar overzicht van de bestaande kennis, inclusief wat wel werkt en voor wie. Op die manier kan er worden voortgebouwd op elkaars kennis en ervaringen. Ook benadrukten de deelnemers de waarde van onderzoek naar praktijkervaringen, en de benodigde ambassadeursrol van zorgverleners in het verbeteren van digitale zorg.

Vervolg op eerdere adviezen

De RVS, NZa en ZIN brachten deze zomer op aanvraag van het ministerie van VWS elk een advies uit over digitale zorg. In deze digitale dialoog bevroegen wij experts uit de praktijk over terugkomende knelpunten, over welke van onze aanbevelingen echt moeten worden gerealiseerd en over wat zij nog meer nodig hebben om digitale zorg in te kunnen zetten als waardevolle toevoeging van de zorg. VWS ondersteunt de conclusies van de recente adviezen van de RVS, NZa en ZIN. Minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport heeft al bekend gemaakt dat maatschappelijke doelstellingen, zoals geïdentificeerd in het RVS advies, centraal zullen staan in de nieuwe e-healthmonitor 2021-2023. De e-health monitor wordt uitgevoerd als een lerende evaluatie van digitale zorg.

Adviezen

De adviezen naar aanleiding waarvan we deze digitale dialoog organiseerden zijn: