De patient als sturende kracht

Welk probleem lost dit advies op? Onduidelijkheid over de wijze waarop het tegenwicht van de zorggebruiker tegenover zorgverzekeraar, zorgaanbieder en overheid geëffectueerd kan worden in het zorgstelsel.

Wat zijn de gevolgen voor de consument?

Een effectieve inbreng van de ervaringsdeskundigheid van zorggebruikers op micro-, meso- en macroniveau. Dit betekent een grotere invloed van de zorggebruiker en uiteindelijk een betere kwaliteit van zorg.

Wat zijn de gevolgen voor de zorgverlener?

Een structurele inbreng van de ervaringsdeskundigheid van zorggebruikers op de zorgverlening.

Wat zijn de gevolgen voor de zorgverzekeraar?

Meer bruikbare informatie en kwaliteitscriteria die gebaseerd zijn op de ervaringsdeskundigheid van de zorggebruiker. Deze kunnen door de zorgverzekeraar gebruikt worden om effectief zorg in te kopen.

Wat kost het?

Een goede financiering van de vraagzijde betekent niet per sé meer publieke financiering. Belangrijk is dat de financiering onafhankelijk en structureel is. Premiefinanciering is hierbij een mogelijkheid. Daarnaast moeten patiëntenorganisaties worden gestimuleerd om meerdere financieringsbronnen aan te boren, waaronder de achterban en veldpartijen.

Wat is nieuw?

  • De nadruk op toetsing van de organisatie van de vraagzijde aan herkenbaarheid voor de achterban en aansluiting bij de zorgsituatie in plaats van het creëren van nieuwe (top)structuren.
  • De countervailing power wordt gekoppeld aan een klantgerichte benadering van de achterban en een professionele inbreng van ervaringsdeskundigheid.
  • Financiering van de vraagzijde wordt losgekoppeld van de overheid en gebaseerd op meerdere financieringsbronnen.