Herverdeling onbetaalde zorgarbeid

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft ernaar om via flexibilisering van de arbeidsmarkt (meer deeltijd, korter werken, zorgverlof) en overheveling van onbetaald naar betaald werk, de onbetaalde zorgarbeid eerlijker te verdelen. De Raad heeft aan de minister advies uitgebracht over de effecten van dit streven op de gezondheidszorg.

Herverdeling van onbetaalde zorgarbeid

De Raad meent dat door herverdeling van onbetaalde zorgarbeid de vraag naar thuiszorg en de variëteit in het dienstenpakket zal toenemen. De verwachting dat mantelzorg zal worden ontlast, deelt de Raad niet. Verder voorziet de Raad een kostenstijging doordat aanbod van meer betaalde zorg een aanzuigende werking zal hebben op de vraag. De Raad is verder van mening dat degenen die in de betaalde dienstverlening gaan werken, scholing moeten krijgen. Vaak zullen dat immers mensen zijn met weinig of geen opleiding die op dit moment moeilijk een baan kunnen krijgen.

Als zij betaald werk gaan doen, zullen zij zich moeten kunnen aanpassen aan wisselende situaties, verschillende eisen en dergelijke. Ook waarschuwt de Raad ervoor dat de instroom van ‘dienstverleners’ niet mag leiden tot uitstoot van wijkverpleegkundigen en gezinsverzorgenden.