Het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend

De Raad heeft een verkenning uitgevoerd naar het Nederlandse vaccinatiestelsel. Binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is de vaccinatiegraad hoog, wat zorgt voor een aanzienlijke gezondheidswinst. Hoewel de term ‘vaccinatiestelsel’ suggereert dat er sprake is van een doelmatig geordend samenhangend geheel, is er eerder sprake van een lappendeken dan van een stelsel. In deze verkenning identificeert de Raad de knelpunten en geeft denkrichtingen voor oplossingen.

Beeld: ©Stocksy

Optimale gezondheidswinst

Vanuit het beleidsdoel: ‘optimale gezondheidswinst door vaccinaties’ verzocht de staatssecretaris van VWS in februari 2020 een verkenning uit te voeren naar de toekomstbestendigheid van het huidige stelsel van vaccinatiezorg. De verkenning geeft inzicht in de manier waarop de vaccinatiezorg juridisch, organisatorisch en financieel is vormgegeven.

Literatuurstudie en veldonderzoek

Voor deze verkenning heeft de Raad een literatuurstudie uitgevoerd en met 36 vertegenwoordigers van betrokken publieke en private partijen gesproken. Thema’s van het onderzoek en de gesprekken waren: de juridische grondslag en inbedding, organisatie, uitvoering en financiële kaders van vaccinatiezorg. Op basis daarvan zijn bevindingen en denkrichtingen voor de aanpak van knelpunten geformuleerd.

COVID-19

Deze verkenning is niet ingegeven door de huidige COVID-19-pandemie, maar het afgelopen jaar heeft wel laten zien hoe belangrijk effectieve en efficiënte vaccinatiezorg is. De ervaringen rond COVID-19 zijn naar mening van de Raad echter geen goede meetlat voor het succes of falen van de reguliere vaccinatiezorg. Daarvoor is de COVID-19-situatie te afwijkend. Een gedegen evaluatie van de ervaringen met de COVID-19-vaccinatie kan echter wel helpen bij het aanpakken van knelpunten in de reguliere vaccinatiezorg.

Hoe ver zijn we met dit advies?

Projectgroep