Applaus is niet genoeg

Onze samenleving kampt met een tekort aan zorgverleners. Dit tekort zal in de toekomst verder toenemen. In het licht van deze tekorten is het schrijnend dat steeds meer mensen die in de zorg werken de sector verlaten, soms al snel nadat zij zijn begonnen met werken.

In dit advies heeft de RVS onderzocht wat ervoor nodig is om te zorgen dat zorgverleners hun werk goed kunnen en blijven doen. Op basis hiervan doet de RVS aanbevelingen om knelpunten die bijdragen aan de uitstroom van zorgverleners te verhelpen.

Hierbij richt de Raad zich tot werkgevers en werkgeversorganisaties, maar ook tot andere partijen zoals zorgverzekeraars, beroeps- en brancheverenigingen, en de Rijksoverheid. Het voorkomen van de uitstroom van zorgverleners vraagt volgens de Raad bij uitstek om een gezamenlijke benadering.

De RVS hoopt met dit advies een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie over zorgen in een krappe arbeidsmarkt. De Raad belicht deze opgave als een probleem dat vraagt om een brede, integrale benadering.

Mensen staan op straat te applaudiseren
Passende arbeidsvoorwaarden. Veel verzorgenden en verpleeg-kundigen missen een aantrekkelijk en passend loopbaanperspectief. Bovendien is de inkomenspositie van met name verzorgenden niet altijd geschikt om een economisch zelfstandig bestaan op te bouwen: ze verdienen weinig en hebben vaak maar kleine contracten. Betekenisvolle zeggenschap. Veel zorgverleners missen zeggenschap om vorm te geven aan de zorg die zij leveren. Voor verzorgenden en verpleegkundigen geldt dat zij ook invloed missen op hun eigen werktijden en werkprocessen. Vruchtbare samenwerking. Zorgverleners zijn van elkaar afhankelijk voor goede zorg. Vaak sluit de financiering van zorg hier niet op aan, en staan hiërarchische relaties binnen en tussen zorgorganisaties samenwerking in de weg.

Hoe ver zijn we met dit advies?

Projectteam

Bestellen publicatie

U kunt het advies 'Applaus is niet genoeg' bestellen via dit bestelformulier.