Zorgrelatie centraal

In zijn advies Zorgrelatie centraal. Partnerschap leidend voor zorginkoop stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) dat zorginkoop heeft bijgedragen aan betaalbare zorg, maar dat de transactie tussen inkoper en aanbieder te dominant is geworden en de nadruk vooral op prijs en doelmatigheid zijn komen te liggen. Uniforme regelingen hebben de overhand gekregen, voor de specifieke noden van de patiënt is te weinig ruimte. Het huidige proces van zorginkoop vraagt bovendien om een strakke en uitgebreide verantwoording met hoge administratieve lasten tot gevolg.

Cover RVS-advies Zorgrelatie centraal

De zorginkoop in Nederland moet volgens de Raad veranderen. Hij pleit voor een vorm waarbij patiënten en cliënten samen met de zorgverlener die hun situatie goed kent, kunnen bepalen welke zorg zij nodig hebben en wie die zorg het beste kan geven. De relatie tussen patiënt en zorgverlener én de keuzen die zij maken, worden daarmee leidend bij de inkoop van zorg.

Meerjarig partnerschap

Zorginkopers en aanbieders zetten daarnaast vanuit een meerjarig partnerschap in op goede, passende en betaalbare zorg, en zetten hierbij stevig in op innovatie en preventie. Jaarlijks onderhandelen tussen zorginkoper en aanbieder over prijzen en volumes hoort daar niet bij. De Raad ziet in de praktijk al goede voorbeelden, bijvoorbeeld van meerjarenafspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen.

Volgens de Raad is het zaak dat deze initiatieven de norm worden. Om dit te stimuleren doet hij een aantal concrete aanbevelingen. Zo pleit de Raad ervoor alle klinische acute zorg door één zorgverzekeraar als regiovertegenwoordiger te laten inkopen. Ook zouden de initiatieven voor de invoering van persoonsvolgende bekostiging op grotere schaal ingezet moeten worden.

Beheerste uitgavenontwikkeling

De RVS reikt met zijn advies een perspectief op zorginkoop aan dat de wederzijdse afhankelijkheid tussen partijen centraal stelt. De individuele kwaliteit en de collectieve betaalbaarheid van zorg en hulp zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van zorginkopers, zorgaanbieders, patiënten/cliënten en Rijks- en lokale overheden.

De Raad verwacht dat hiermee een beheerste uitgavenontwikkeling kan worden gerealiseerd. De huidige kaasschaafmethode leidt slechts tot beperkte kostenbeheersing, terwijl het echt anders organiseren van zorg zal leiden tot een fundamentele beheersing van de kosten, zeker op langere termijn.

Projectgroep

Dr. C.B. (Bas) Leerink, raadslid

G. (Greet) Prins, raadslid

Drs. B.J.C. (Bart) van de Gevel, senior adviseur

In de media

Lees in één overzicht waar er in de media artikelen zijn gepubliceerd over het advies Zorgrelatie Centraal.

Bestellen publicatie

U kunt het advies 'Zorgrelatie centraal' bestellen via dit bestelformulier.