Meerstemmigheid laten klinken

Journalistiek is van grote waarde in een democratie. Burgers hebben baat bij een betrouwbaar en divers aanbod van informatie, nieuws en opinie. Goede journalistiek stelt burgers zo in staat een tegengeluid te laten horen – en levert daar zelf ook een belangrijke bijdrage aan. Door snelle ontwikkelingen in het medialandschap is het onduidelijk hoe de journalistiek haar democratische functies in de toekomst vorm zal geven. In het veranderend medialandschap past het de overheid niet te sturen op specifieke media. Over de rol die de overheid wel in kan nemen spreekt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) zich uit in het vandaag verschenen briefadvies.

Nieuwe vormen van informatie

Het Nederlandse medialandschap is volop in beweging. Naast traditionele massamedia worden in rap tempo nieuwe vormen van informatie en communicatie gangbaar. De toegang tot nieuws en informatie voor mensen is aanzienlijk vergroot. Dit heeft gevolgen voor de journalistiek, maar ook voor de relatie tussen burgers en hun overheid. Journalistiek heeft immers een belangrijke functie in de democratie.

Zorgen

Over de manier waarop de journalistiek in het huidige medialandschap haar democratische functies vormgeeft, zijn in de Tweede Kamer zorgen geuit. Staatssecretaris Dekker deed tijdens het wetgevingsoverleg over de mediabegroting (maart 2014) daarom de toezegging, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) om advies te vragen over de stand van de journalistiek in Nederland. In het briefadvies Meerstemmigheid laten klinken beziet de RMO de ontwikkelingen in het journalistieke medialandschap vanuit drie waarden die in democratische gemeenschappen van belang zijn: stabiliteit, tegenkracht, diversiteit.

Achtergrondstudies

Na het preadvies De nieuwe regels van het spel (RMO 2011) debatteerde de RMO door over het thema ‘medialogica’ en in het bijzonder ‘internetlogica’. Als gevolg daarvan verschijnen nu ook twee achtergrondstudies. Victor Bekkers zet de betekenis van ICT voor het functioneren van de overheid uiteen. Michel van Eeten, Milton Mueller en Nico van Eijk scheppen overzicht in de wijzen waarop belangrijke technologische ontwikkelingen beleid en publieke dienstverlening beïnvloeden.