Gemeentezorg. Randvoorwaarden voor een succesvolle decentralisatie van langdurige zorg

Gemeenten kunnen een grote bijdrage leveren aan de houdbaarheid van zorg en ondersteuning. Ze kunnen met de decentralisaties nog meer synergie realiseren en burgers voorzien van maatwerk. Deze transformatie (Kanteling), waarmee zij een impuls geven aan de sociale samenhang en aan de eigen verantwoordelijkheid van de burger, is al begonnen. Aan een aantal randvoorwaarden moet nog door het rijk, gemeenten en de zorg worden gewerkt.

Welk probleem lost dit advies op?

Het vergroot de kans op succes van de decentralisaties in de zorg en andere delen van het sociale domein en draagt daarmee bij aan een betere balans tussen betaalbaarheid, kwaliteit en toegang.

Wat zijn de gevolgen voor de burger?

Er komen voldoende basisvoorzieningen in zijn nabijheid waarmee hij langer redzaam kan blijven en mee kan doen. Als dat nodig is verschaft de gemeente hem aanvullende individuele ondersteuning op maat. Er wordt van hem meer indringend een tegenprestatie gevraagd als vrijwilliger of als mantelzorger.

Wat zijn de gevolgen voor aanbieder en professional?

De professional krijgt een andere rol, namelijk ontzorgen in plaats van zorgen. Dit vereist andere competenties; de werkgever (aanbieder van zorg en ondersteuningsdiensten) zal daar in moeten investeren. Ook zal de aanbieder op het raakvlak van zorg en ondersteuning moeten streven naar synergie en efficiency en daarvoor samenwerken met gemeente en zorgverzekeraar.

Wat zijn de gevolgen voor de gemeente?

De gemeente moet de Kanteling doorzetten en via ontkokering synergie en maatwerk realiseren. Gemeenten werken mee aan een landelijke monitor.

Wat moet het rijk doen?

Het rijk doet zoveel mogelijk om de decentralisatie te laten slagen en zorgt voor een gelijk speelveld tussen gemeenten en zijn burgers, de zorgsector en gemeenten onderling. Hij organiseert een jaarlijkse landelijke monitor en stuurt in overleg met gemeenten zo nodig bij.

Wat kost het?

Een succesvolle decentralisatie heeft een hoog maatschappelijk en financieel rendement.