Regie aan de poort

Gezondheidsproblemen die verband houden met psychosociale problemen vragen om een andere organisatie van de basiszorg met een sterke betrokkenheid van de gemeente. Die moet de urgentie hiervan lokaal zichtbaar maken en is aan zet om de basiszorg te organiseren. Multidisciplinaire basiszorgteams op wijkniveau met huisartsenzorg, verpleegkundige zorg en maatschappelijk werk vormen de kern van de aanpak. Deze basiszorgteams moeten burgers faciliteren om zelf hun problemen aan te pakken waar dit kan, en bieden integrale en gecoördineerde hulp in een vroeg stadium. Hiermee voorkomen zij een onnodig beroep op zware zorg.

Welk probleem lost dit advies op?

De voorzieningen in de basiszorg staan zeer onder druk. Meervoudige problemen doen een groot beroep op gezondheidszorg, hulpverlening en sociale voorzieningen. De maatregelen in dit advies zijn nodig om de basiszorg sterker te maken, meervoudige problemen tijdig en integraal aan te pakken, en het beroep op zware zorg en hulpverlening te verminderen.

Wat zijn de gevolgen voor de burger?

De burger krijgt zorg en hulpverlening die beter aansluit bij zijn behoeften en beter gecoördineerd is. Deze zal een groter beroep doen op wat hij en zijn sociaal netwerk kan bijdragen.

Wat zijn de gevolgen voor de zorgverlener?

Zorgverleners zullen meer moeten samenwerken in multidisciplinaire teams op wijkniveau, ook met de welzijnssector. Hun werkwijze en doelen gaan verder dan het reageren op zorgvragen en bevorderen van gezondheid alleen, maar betreft ook proactief handelen en bevorderen van participatie en zelfmanagement. Zij krijgen te maken met meer sturing door de gemeente.

Wat zijn de gevolgen voor de gemeente?

De gemeente zal de urgentie en onderlinge samenhang van de problematiek, die deels door haarzelf wordt gevoeld, zichtbaar moeten maken voor zorgverleners en de burger. Zij zal hierop beleid moeten maken en samen met zorgverzekeraars sturing moeten geven aan multidisciplinaire basiszorgteams op wijkniveau met een resultaatgerichte financiering.

Wat kost het?

Dat zal moeten blijken. De investeringen in wijkgerichte basis-zorgteams zijn deels mogelijk door herallocatie van bestaande middelen, en verdienen zich terug door een kleiner beroep op specialistische zorg en sociale voorzieningen. De voorgestelde maatregelen bevorderen de transparantie van het maatschappelijk rendement.

Wat is nieuw?

Multidisciplinaire samenwerking door zorgverleners is geen nieuw concept, maar dit advies geeft scherper de contouren en de doelpopulatie aan van wijkgerichte basiszorgteams en de noodzaak deze systematisch te evalueren in proeftuinen. Gemeenten geven, in samenwerking met zorgverzekeraars, sturing aan de basiszorg, gericht op gezondheid en lokale door haarzelf bepaalde beleidsdoelen. Hiervoor komt gebundelde financiering en een passend bekostigingssysteem. De zorg sluit hierdoor beter aan op de welzijnsvoorzieningen, en burgers krijgen meer regie over de zorg en over hun leven.