Stoornis en delict

Voor een succesvolle invoering van de Wet forensische zorg (Wfz) en de Wet verplichte GGZ (WvGGZ), die gezamenlijk tot doel hebben de aansluiting van forensische en reguliere geestelijke gezondheidszorg te verbeteren, is noodzakelijk dat de ministers van VenJ en VWS een gezamenlijk uitgedragen visie hanteren op de zorg voor patiënten met ernstige psychische aandoeningen, waarin zij de voor- en doorzorg voor deze patiënten als uitgangspunt nemen. De ggz zal voor een herkenbaar en begrensd profiel moeten kiezen door prioriteit te leggen bij de zorg voor deze patiënten. Hiertoe moet krachtig worden ingezet op verdergaande ambulantisering, onder meer door substantiële uitbreiding van het aantal (F)ACT-teams. Ook zorgverzekeraars en gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid voor de keten van forensische zorg nemen.

Welk probleem lost dit advies op?

Het advies reikt de voorwaarden aan voor een succesvolle invoering van beide wetten, op een zodanige manier dat een integrale keten van forensische zorg kan ontstaan. Daarmee levert het een bijdrage aan het opheffen van het schot tussen forensische zorg en verplichte ggz, ofwel tussen beveiliging en behandeling. In de praktijk blijken beide beleidsdoelstellingen namelijk complementair te zijn.

Wat zijn de gevolgen voor de patiënt?

Een betere behandeling van mensen met ernstige psychische aandoeningen, omdat niet langer het delict maar juist de stoornis als aangrijpingspunt wordt genomen.

Wat zijn de gevolgen voor de zorgverlener?

Zorgverleners in de ggz zullen moeten investeren in risicotaxatie, effectieve interventies voor veelplegers met ernstige psychische stoornissen, omgang met ernstige agressie en met verslaafden en verstandelijk gehandicapten met multiproblematiek. En vooral in (F)ACT.

Wat kost het?

De kosten blijven beperkt. De noodzakelijke uitbreiding van het aantal (F)ACT teams van 160 naar 400 á 500 kan gefinancierd worden door beddenreductie in de open, algemene behandelcapaciteit.

Wat is nieuw?

Samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen en sectoren op basis van de gezamenlijk uit te dragen visie dat goede forensische ketenzorg zowel de behandeling van patiënten met een ernstige psychische aandoening ten goede komt, als de veiligheid van de samenleving.