De nieuwe regels van het spel

Internet heeft een ambivalente uitwerking op het publiek debat. Enerzijds hebben mensen veel mogelijkheden om informatie te vergaren en met elkaar uit te wisselen. Hun (potentiële) invloed op de politiek-maatschappelijke agenda is dan ook fors. Anderzijds vinden er allerlei vormen van in- en uitsluiting plaats. Ten onrechte suggereren het wijdverbreide gebruik van internet en de vele online discussieplatforms dat iedereen directe en vrije toegang tot informatie heeft.

Topje

Vaak is voor internetgebruikers slechts een topje van informatie zichtbaar en vindbaar. Ze bevinden zich in zogeheten echokamers en krijgen steeds dezelfde informatie uit ogenschijnlijk verschillende, maar vaak dezelfde bronnen. Zoekmachines, sociale netwerksites en grote nieuwssites oefenen bovendien grote invloed uit op wat mensen te zien krijgen. Het preadvies beschrijft zowel de potentie van nieuwe media alsook de hieraan verbonden technische en sociale begrenzingen.

Open en pluriform publiek debat

Een open en pluriform publiek debat is noodzakelijk voor een levendige democratie. Op het internet zijn de omgangsvormen en gedragscodes daarvoor nog niet uitgekristalliseerd. Dat is allereerst een opgave voor de samenleving zelf: internet- en dienstenaanbieders zullen bijvoorbeeld hun maatschappelijke verantwoordelijkheid waar moeten maken. Tegelijk heeft de overheid ook een rol als het bijvoorbeeld gaat om het tegengaan van strafrechtelijke overtredingen en het borgen van de nettoegankelijkheid.

Over de invulling van deze nieuwe regels faciliteert de Raad een jaar lang een brede discussie. Dat gebeurt offline en vanzelfsprekend ook online via discussiegroepen en blogs.