Zinnige en duurzame zorg

Zinnige en duurzame zorg: transparante keuzen in de zorg voor een houdbaar zorgstelsel

Welk probleem lost dit advies op?

Doordat de zorguitgaven sneller stijgen dan de economie groeit, neemt de druk op het zorgstelsel toe. Er valt niet langer te ontkomen aan het stellen van duidelijke grenzen ten aanzien van welke zorg wel en welke zorg niet uit gemeenschapsgelden betaald moet worden. Dit advies geeft de methodologie, inclusief de criteria, aan om tot transparante beslissingen te komen.

Wat zijn de gevolgen voor de consument?

Niet langer voor de consument weinig inzichtelijke procedures en ad hoc beslissingen, maar een consistente transparante en rechtvaardige afweging waarvan de basis stoelt op ‘harde’ kwantitatieve gegevens.

Wat zijn de gevolgen voor de zorgverlener?

Net als voor de zorgconsument worden de grenzen aan de zorg duidelijk. De zorgverlener wordt een kader geboden waarbinnen hij gepaste zorg op het niveau van de individuele zorgconsument kan bieden.

Wat kost het?

Het beschikbare geld voor de gezondheidszorg wordt beter besteed. Er zijn geen meerkosten. Met hetzelfde geld kan meer gezondheidswinst behaald worden.

Wat is nieuw?

Beslissingen worden in het vervolg in twee fasen genomen. De eerste fase, waarin kwantitatieve onderzoeksgegevens de basis vormen, leidt tot een principebesluit op basis van een plafond voor de kosten van een interventie in euro’s per QALY per jaar en een drempel voor ziektelast. In de tweede fase wordt het principebesluit maatschappelijk getoetst. Afwijkingen van het principebesluit zijn alleen mogelijk wanneer deze goed beargumenteerd kunnen worden.

Het advies is voorbereid door een projectgroep onder leiding van drs. A.J.G. van Rijen. Als raadsleden waren betrokken de leden mr. A.A. Westerlaken en prof. dr. T.E.D. van Grinten.