Screening en de rol van de overheid

Datum: 01 april 2008. Screening en de rol van de overheid

Over zin en onzin van screening wordt verschillend gedacht door belanghebbende partijen. Blijf evidence based screening aanbieden, maar respecteer de vrijheid van de burger door ruimte te bieden aan screening op verzoek. Zorg ervoor dat de bur-ger op basis van objectieve informatie verantwoorde keuzes kan maken en tegelijkertijd beschermd wordt tegen misbruik van (genetische) medische gegevens.

Welk probleem lost dit advies op?

Screening is ‘booming business’. Het aanbod groeit en de vraag ook. Een balans opmaken over kansen en bedreigingen is lastig omdat we nog te weinig weten over gezondheids-winst en kosten. In ieder geval is voorlichting en communicatie over screening essentieel. Gezondheidsgeletterdheid moet daarbij betrokken worden.

De consument zal met meer maatschappelijke en ethische dilemma’s worden geconfron-teerd. Genetische (zelf)tests kunnen bijvoorbeeld informatie opleveren die belastend is voor de betrokkene én zijn of haar familie.

De komst van genetische (zelf)tests heeft het probleem van misbruik van voorspellende (genetische) medische gegevens op scherp gezet. De huidige wetgeving is daarvoor ontoe-reikend en moet worden aangepast.

Wat zijn de gevolgen voor de consument?

Het advies bepleit een objectieve voorlichting aan consumenten over het aanbod van allerlei soorten screening die wordt aangeboden, ook over zelftests. Op basis daarvan kunnen zij betere keuzes maken voor of tegen screening.

Wat zijn de gevolgen voor de zorgverlener?

Voorzichtigheid is geboden bij het aanbieden en aanprijzen van screening waarvan het nut niet is aangetoond. Voor professionals vloeit dat zonder meer voort uit de professionele standaard en wetgeving. Ook instellingen mogen de consumenten niet misleiden met reclame.

Wat kost het?

De kosten zijn afhankelijk van de wijze waarop de aanbevelingen worden uitgevoerd. Zo zullen de kosten voor het uitwerken van publiekscommunicatie over screening bijvoor-beeld onder meer afhangen van de precieze opdracht. Verder kan deels worden aangeslo-ten bij lopende ontwikkelingen.

Wat is nieuw?

De trend is dat de consument zelf om screening vraagt. De gezonde consument die een ‘APK-keuring’ wil met behulp van een scan hoeft daarvoor niet meer naar het buitenland, maar kan ook in Nederland terecht. De kosten zijn wel voor eigen rekening.

Het advies is voorbereid door een projectgroep onder leiding van mevrouw mr. G.P.M. (Gerda) Raas. De verantwoordelijke raadsleden voor het advies waren mr. H. (Henk) Bosma en prof. dr. D.L. (Dick) Willems.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
raadRVS
@raadRVS
Jaarlijkse conferentie RVS, 10 oktober 2017. Thema zorg en ondersteuning in netwerken. Meld je nu aan via aanmelder.nl/conferentiervs…
@raadRVS retweeted
Jan Kremer
@JKNL
Tijd voor discussie over ethische kant van e-health skipr.nl/actueel/id3183… @ictzorgen @raadRVS @CEG_NL @skipr
Alle tweets