Samen leven in de samenleving Community care en community living

Datum: 25 juni 2002. Samen leven in de samenleving

In Samen leven in de samenleving adviseert de RVZ de overheid maatregelen te nemen die het voor mensen met beperkingen mogelijk maken om deel te nemen aan de maatschappij.

Mensen met beperkingen moeten kunnen kiezen tussen leven in een instelling en leven in de maatschappij. Dat betekent niet alleen wonen in een huis in een gewone woonwijk, maar ook werken in een gewone baan, op school gaan samen met andere kinderen en vrijetijdsbesteding die overeenkomt met die van anderen. De Raad voorspelt dat veel mensen met beperkingen de voorkeur zullen geven aan in de maatschappij ingebedde vormen van ondersteuning (community care). Zorg en ondersteuning krijgen ze dan vanuit voor alle mensen gebruikelijke instanties zoals de school en de huisarts, in plaats van vanuit een instelling.

De belangrijkste maatregelen die de Raad aanbeveelt, zijn:

  • uitbreiding van de mogelijkheden van het persoonsgebonden budget, ook voor diegenen voor wie de zorg vanuit de maatschappij misschien duurder uitpakt dan de zorg die zij in een instelling krijgen
  • uitbreiding van de werkingssfeer van de antidiscriminatiewet tot alle maatschappelijke sectoren, waaronder ook onderwijs, en volkshuisvesting
  • de verantwoordelijkheid op lokaal niveau voor de ondersteuning van mensen met een beperking leggen bij de gemeenten, die als bestuurslaag het dichtst staat bij de burgers en het beste in staat is maatwerk te leveren
  • de verantwoordelijkheid op rijksniveau in handen te geven van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat immers in een directe lijn staat met de gemeenten.

De Raad verwacht dat deze maatregelen de blokkades om maatschappelijk te participeren voor mensen met een beperking zullen verminderen. Er zullen meer vormen van ‘community care’ ontstaan, en meer mensen dan nu zullen kiezen voor in de maatschappij ingebedde vormen van zorg in plaats van instellingszorg. Instellingen zelf zullen ook veranderen onder invloed van de ontwikkeling van community care. Zij zullen hun zorg en ondersteuning steeds meer op een manier organiseren dat hun klanten zo dicht mogelijk bij de maatschappij staan. Naar de mening van de Raad zal er altijd een plaats blijven voor instellingen, voor die mensen die daarvoor kiezen.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
raadRVS
@raadRVS
Gastblog MEE NL: meedoen als mensenrecht dezorgagenda.nl/gastblog-mee-nā€¦ #dezorgagenda
raadRVS
@raadRVS
Jaarlijkse conferentie RVS, 10 oktober 2017. Thema zorg en ondersteuning in netwerken. Meld je nu aan via aanmelder.nl/conferentiervsā€¦
Alle tweets