Nieuwe verhoudingen in de spreekkamer: juridische aspecten

Datum: 20 juni 2013.

Auteur: Prof. mr J. Legemaate.

Achtergrondstudie behorende bij het advies De participerende patiënt, uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.

De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) heeft een advies opgesteld onder de titel “Nieuwe verhoudingen in de spreekkamer/De participerende patiënt”. Dit advies handelt over een nieuwe rolverdeling tussen hulpverlener en patiënt. De gedachte die ten grondslag ligt aan het advies is dat de zorg beter moet aansluiten bij de preferenties van de patiënt. Dit betekent volgens het advies dat de patiënt participeert in de besluitvorming (gezamenlijke besluitvorming; shared decision making) en dat hij 1actief meedoet in de behandeling (zelfmanagement). De hoofdvraag van het advies luidt als volgt: “Wat is ervoor nodig om gezamenlijke besluitvorming oftewel ‘Shared Decision Making (SDM)’ en zelfmanagement (breed) ingang te doen vinden in de praktijk van de zorg?”. Ter uitwerking van die hoofdvraag wordt in het advies onder meer aandacht besteed aan de juridische aspecten van een nieuwe rolverdeling tussen arts en patiënt. De op dit aspect betrekking hebbende deelvraag uit het advies luidt: “In hoeverre veranderen SDM en zelfmanagement de verdeling van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid tussen zorgverlener en zorgvrager, zoals thans neergelegd in de Wgbo en het wetsvoorstel Cliëntenrechten zorg?”.

De onderhavige achtergrondstudie is uitgevoerd op verzoek van de RVZ, teneinde input te krijgen voor het beantwoorden van de zojuist genoemde deelvraag. Daartoe worden in onderdeel 2 van deze achtergrondstudie de juridische deelonderwerpen behandeld die direct of indirect relevant zijn in de context van Shared Decision Making en zelfmanagement (hierna: SDM/ZM). In het afsluitende onderdeel 3 wordt op basis van de bespreking van die deelonderwerpen enkele algemene conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

Deze achtergrondstudie is gebaseerd op een analyse van literatuur, rechtspraak en wetgeving (zowel de huidige als de voorgenomen wetgeving op het terrein van de patiëntenrechten en de kwaliteit van zorg).

  • Google+
  • LinkedIn

Gekoppeld aan advies

Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
Trouw
@trouw
De twintiger van nu moet te veel, druk van de maatschappij neemt toe trouw.nl/samenleving/de…
Alle tweets