Historie

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) trad op 1 januari 2015 in werking. Deze adviesraad is een samenvoeging van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). 

Adviesterrein

Deze nieuwe Raad adviseert over het beleid op het gebied van volksgezondheid en samenleving. Waarbij alle aspecten die van invloed zijn op de volksgezondheid en het functioneren van burgers in de samenleving worden betrokken, met bijzondere aandacht aan de rol van decentrale overheden en veranderingen in het aanbod van zorg en welzijn.

Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ)

De geschiedenis van de RVS gaat terug naar het jaar 1997. In dat jaar werd zowel de RVZ als de RMO bij wet ingesteld. De RVZ had tot taak te adviseren over het beleid op het gebied van de volksgezondheid, zorg gerelateerde dienstverlening en andere gebieden die daaraan raken. 

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)

De RMO had tot taak te adviseren over de gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de participatie van burgers in en de stabiliteit van de samenleving.

Samenvoeging tot RVS

De belangrijkste reden om tot het samenvoegen van de RMO en RVZ over te gaan, is dat het klassieke onderscheid tussen preventie, zorg en welzijn vervaagde. Herzieningen van verschillende (zorg)stelsels waren hierbij van invloed. Zoals de transitie van de jeugdzorg, de herziening van de langdurige zorg, maar ook de organisatie van de zorg dichtbij. 

Integreren van het sociale domein en het gezondheidsdomein

Deze herzieningen speelden een belangrijke rol in het integreren van het sociale domein (het domein van de RMO) en het gezondheidszorgdomein (het domein van de RVZ). Zeker op lokaal niveau ontmoetten de adviesterreinen van de RMO en RVZ elkaar. De in gang gezette decentralisaties droegen er namelijk aan bij dat voorheen gescheiden beleidsterreinen als gezondheidszorg, verpleging & verzorging en welzijn en de verschillende vormen van sociale dienstverlening op lokaal niveau meer met elkaar in verband werden gebracht. 

Samenhangende advisering

Samenhang tussen deze beleidsterreinen is van belang voor het bieden van maatwerk voor de toerusting en ondersteuning van burgers die niet op eigen kracht kunnen functioneren. Ook een samenhangende advisering is daarom essentieel. Het samenvoegen van de 2 raden RMO en RVZ tot 1 brede strategische adviesraad past in het streven naar een doelmatige en efficiënt georganiseerde overheid. 

Meer weten?

Lees het wetsvoorstel en de memorie van toelichting om meer te weten te komen over de totstandkoming van de RVS.