De toekomst van eerstelijnszorg

De toegankelijkheid van eerstelijnszorg staat onder druk. We hebben te maken met maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en toenemende gezondheidsverschillen waardoor de zorgbehoefte in de eerste lijn toeneemt.

Verwachtingen

Daarnaast  verwachten we steeds meer van professionals in de eerstelijnszorg, zowel als sector alsmede als burger zelf. We verwachten dat de eerste lijn taken overneemt van de tweede lijn en meer afstemt met het sociaal domein. Als burger willen we graag snel geholpen worden, ook buiten kantooruren. Tegelijkertijd is er sprake van toenemende schaarste in de publieke sector. Zo worden wachtlijsten van bijvoorbeeld de GGZ steeds langer, waardoor patiënten niet overgedragen kunnen worden, vinden steeds meer huisartsenpraktijken geen opvolging, zijn avond- nacht- en weekenddiensten moeilijk te vervullen en is er een sterke toename van waarnemers (zzp-ers). Dit alles heeft consequenties voor de samenleving en de kans is groot dat kwetsbare burgers hier het eerst de dupe van worden.

Adviestraject

Gedurende dit adviestraject zal de RVS onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te zorgen voor een toekomstbestendige eerstelijnszorg. Hierbij wordt een brede blik gehanteerd, met allerlei betrokkenen gesproken en vanuit verschillende perspectieven gekeken. Het samenlevingsperspectief zal in ieder geval een belangrijke rol spelen: wat is er nodig op het gebied van eerstelijnszorg om de samenleving draaiende te houden en welke rol heeft de samenleving zelf? Daarbij betrekken we ook de historie van de eerstelijnszorgverlener en ervaringen uit andere landen. Met dit advies wil de RVS richtingen bieden om bij te dragen aan het toekomstbestendig maken van de eerstelijnszorg.  

Projectteam

Drs. G.J.H. (Godfried) Bogaerts
Prof. dr. J.A.M. (Jan) Kremer
C.A. (Catrien) Schimmelpenninck
Dr. K.J. (Karlijn) Nijmeijer