Dakloosheid

Het CBS meldde in augustus 2019 dat het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in Nederland de laatste tien jaar is verdubbeld: van 17,8 duizend in 2009 naar 39,3 duizend in 2018. Dakloosheid is een maatschappelijk probleem, dat bovendien (volks)gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dat maakt van dakloosheid een urgent thema dat de RVS niet zomaar naast zich neer kan leggen. Op verzoek van Paul Blokhuis, staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil de RVS rondom dit thema graag in twee stappen een advies voorbereiden.

De eerste stap was een bijdrage alsook reflectie op de aanpak die momenteel door het ministerie van VWS wordt voorbereid. Daarvoor organiseerde de RVS op 6 november 2019 een expertmeeting bij de maatschappelijke opvang Tussenvoorziening te Utrecht. Meer dan veertig experts komende vanuit beleid, praktijk, wetenschap én ervaringsdeskundigen wisselden van gedachten rondom dit thema. Het ging om vragen als: Welke acties moeten er op de korte termijn genomen worden om de groei van het aantal daklozen op te vangen? En welke fundamentele vragen moeten we ons stellen om een nieuwe groei in de toekomst te voorkomen? Een verslag van de expertmeeting kunt u hier lezen.

De tweede stap is een briefadres rondom dit thema. Hierbij wil de RVS de gehele keten van dakloosheid onder de loep nemen. Wat gebeurt er vóór iemand dakloos wordt? Welke wet- en regelgeving zit elkaar daarbij bijvoorbeeld in de weg? Wat gebeurt er tijdens de periode van dakloosheid? Hoe gaan we bijvoorbeeld om met mensen die wel dakloos zijn maar geen zorg behoeven?  Ten slotte, wat gebeurt er na een periode van dakloosheid? Hoe komt het dat ruim de helft van de daklozen in de maatschappelijke opvang al eerder dakloos is geweest? Met zijn briefadvies wil de RVS een principiële discussie agenderen waarbij ze zich op zowel het gemeentelijke als het landelijke beleid zal focussen. De RVS wil dit advies graag tegen april 2020 klaar hebben voor publicatie.
 

Dakloosheid

Projectleider

Willemijn van der Zwaard